top of page

Договір публічної оферти

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією "ОЛВІТ ІНЖЕНІРІНГ" і укладається на наступних умовах:

 

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідності правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

1.2. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті Надавача послуг і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.3. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.5 Договору.

1.4. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:

1.4.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;

1.4.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;

1.4.3. Заповнює реєстраційну форму і підтверджує згоду з умовами Договору;

1.4.4. Здійснює оплату послуг у відповідності та обраної групи послуг.

1.4.5. Здійснює оплату

2. Предмет договору

2.1. Надання послуг обробки металу, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

3. Характеристика послуг

3.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: порізка, гнуття та зварювання металу.

3.2. Технічне завдання та вартість замовлення формується індивідуально, або у відповідності до цін вказаних на сайті Надавача.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Обов’язки Надавача послуг:

4.1.1. Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі послуги, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Права Надавача послуг:

4.2.1. Надавач послуг має право розірвати договір достроково, повідомивши про це Замовника.

4.3. Обов'язки Отримувача:

4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені, вносити плату за Послуги, що надаються.

4.3.2. Надати всю необхідну інформацію для виконання Надавачем умов цього договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.

5.2. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.

5.3. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

5.4. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.

5.5. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.

5.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

5.7. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 60-и днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

7. Термін дії Договору

7.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

7.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня подання Заявки на отримання послуг.

7.3. У випадку припинення дії Договору, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.

8. Заключні положення

8.1. Цей Договір є договором приєднання.

8.2. Надавач послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

8.3. Надавач послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

8.4. Замовник послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази клієнтів.

bottom of page